Εαρινός Καταιονιστήρ & Δορυφόρος / Vernal Shower & Satellite


Εαρινός Καταιονιστήρ & Δορυφόρος (28 Νυκτερινά Στιγμιότυπα) - 
Vernal Shower & Satellite (28 Nocturne Snapshots)προσχέδιο sketch

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Λεπτομέρειες από την αθέατη πλευρά Details from the invisible side 28  NOCTURNE  SNAPSCHOTS 
28  ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ  ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ (*)
(Δορυφόρος / Satellite)

(*) Εξετέθη / Exhibited  Open Show Studio - The Vitrina Project