Διευρυμένα Σημεία / Expanded Points,


*
Lo and Behold*
Διευρυμένα Σημεία
(10 ομιλίες για την σύγχρονη  τέχνη)

Τα «Διευρυμένα Σημεία» είναι μια σειρά ομιλιών που διοργανώνει η Lo and Behold. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές καλούνται, με έμμεση η άμεση αφετηρία την προσωπική τους πρακτική ή έρευνα, να παρουσιάσουν  θεματικές εισηγήσεις ευρύτερου θεωρητικού χαρακτήρα. Οι ομιλίες, επί μέρους εξειδικευμένες σε διαφορετικές προβληματικές, διέπονται όλες από την ίδια διάθεση δια-πραγμάτευσης και προσδιορισμού της καλλιτεχνικής πρακτικής, των συνθηκών στις οποίες δημιουργείται το καλλιτεχνικό έργο και της εξέτασης των διευρυμένων μεθόδων και «εργαλείων» που απαιτεί ο ρόλος του καλλιτέχνη στη σύγχρονη τέχνη.
Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν σε 2 ενότητες:
Expanded Points 
(10 Talks on Contemporary Art)

Expanded Points (10 Talks on Contemporary Art) is a series of talks organized by the non-profit organization Lo and Behold. The invited speakers will present topics of a broader theoretical nature, with indirect or direct reference to their own practice or research. The talks, each focusing on a different problematic, are all concerned with negotiating and defining art practice, the circumstances in which art is made and an examination of the expansive methods and “tools” required by the artist today.The talks (in Greek) will take place in two parts:
*
1ο μέρος
Λεύκες Πάρου, 
12-13-14 Ιουλίου 2013
Σε συνεργασία με τον σύλλογο ΥΡΙΑ

Part 1
Lefkes, Paros, 
12-13-14 July 2013
In cooperation with the cultural association YRIA 

*
Αίθουσα συλλόγου ΥΡΙΑ, Λεύκες Πάρου
Cultural association YRIA, Lefkes Paros  
Παρασκευή 12 Ιουλίου, 8.30-10.30 μμ
Τάσος Μπαμπάσης (αρχιτέκτων / εικαστικός)
«Η σιωπηλή ώρα του σώματος»
Γιάννης Γρηγοριάδης (εικαστικός)
«Ερμηνεύοντας την πόλη»
Συντονισμός: Ίρις Πλαϊτάκη 


Friday 12 July    8.30-10.30 pm
Tassos Babasis (architect/artist)
“The body’s silent hour”
Yiannis Grigoriadis (artist)
“Interpreting the city”

Coordination: Iris Plaitakis
*
Αίθουσα συλλόγου ΥΡΙΑ, Λεύκες Πάρου
Cultural association YRIA, Lefkes Paros    
Σάββατο 13 Ιουλίου, 8.30-10.30 μμ
Ειρήνη Ευσταθίου (εικαστικός)
«Προσχέδια για της πολιτικές της μνήμης »
Δάφνη Βιτάλη (ιστορικός τέχνης / επιμελήτρια)
«Εικαστικές δράσεις και πολιτική δράση στην Αθήνα του μνημονίου»
Συντονισμός: Νίκος Παπαδημητρίου

Saturday 13 July    8.30-10.30 pm
Eirene Efstathiou (artist)
“Sketches on the Politics of Memory”
Daphne Vitali (art historian/curator)
“Art actions and political action in Athens during the crisis”
Coordination: Nikos Papadimitriou
*
Σπίτι της Λογοτεχνίας (ΕΚΕΜΕΛ), Λεύκες 
The House of Literature, Lefkes Paros

Κυριακή 14 Ιουλίου   8.30-10.30 μμ
Μίλτος Φραγκόπουλος (ιστορικός τέχνης) 
«Πολυπλοκότητα και αντίφαση: 
η σύγχρονη συνθήκη στην κοινωνία και την τέχνη»
Γιώργος Παπαδάτος (εικαστικός)
«Το site-specific και η ανάγκη για πραγματικότητα»
Συντονισμός: Αγγέλικα Μήτσιου 

Sunday 14 July    8.30-10.30 pm
Miltos Frangopoulos (art historian)
“Complexity and contradiction: 
the contemporary condition in society and art”
Giorgos Papadatos (artist)
“Site-specific and the need for reality 
Coordination: Aggelika Mitsiou 

*
2ο μέρος 
Δημοτική πινακοθήκη Χανίων  
31 Ιουλίου 2013
Σε συνεργασία με το Χανιά αρτ και την δημοτική πινακοθήκη Χανίων. 
Πρόγραμμα
11.30 – 2.00 πμ         
Κώστας Χριστόπουλος (εικαστικός )
«Η εκκοσμίκευση στην σύγχρονη τέχνη»
Άρτεμις Ποταμιάνου (εικαστικός / επιμελήτρια )
«Μεταξύ καλλιτεχνικής και επιμελιτικής πρακτικής»
8.30-10.30 μμ
Θανάσης Μουτσόπουλος (ιστορικός τέχνης / επιμελητής)
«Η Τέχνη στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης:  η ελλαδική περίπτωση»
Γιώργος Γυπαράκης (εικαστικός )
«Η διάσπαση του συνεκτικού “όλου’’ της δημόσιας τέχνης μετά τους κλασσικούς χρόνους»
           
Συντονισμός: Γιώργος Παπαδάτος
Part 2
Municipal Art Gallery of Chania    
31 July 2013
In collaboration with Chania Art and the Municipal Art Gallery of Chania.
Program
11.30 am - 2.00 pm
Kostas Christopoulos (artist)
“Secularism in contemporary art”
Artemis Potamianou (artist/curator)
“Between art practice and curatorial practice”

8.30 - 10.30 pm
Thanasis Moutsopoulos (art historian / curator)
“Art in the age of globalization: the case of Greece
Giorgos Gyparakis (artist)
“The breakdown of the coherent “whole” in public art after the classical age”


Coordination: Giorgos Papadatos 
*


*
Δημοτική πινακοθήκη Χανίων - Municipal Art Gallery of Chania.
*