Athens Voice 26-05-2013, Interview / συνέντευξη

Μαρίνα Αθανασιάδου μιλάει μαζί της 
.
.
Το οδοιπορικό 
της Βάσως Γκαβαϊσέ στην τέχνη μού είναι γνωστό διότι είχα την τύχη να τη γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί της από τα πρώτα βήματα της καριέρας της. Σοβαρή και συνεπής στα πιστεύω της η καλλιτέχνιδα δε θα μπορούσε να έχει άλλο αγαπημένο μότο από το «σιγανά και ταπεινά». Έτσι, σιγανά και ταπεινά, σε συνδυασμό με πολύ δουλειά και πειραματισμό δημιούργησε ένα καλλιτεχνικό σύμπαν μέσα στο οποίο το να ζει κανείς είναι μία απολαυστική και ξεχωριστή εμπειρία. Τα φορμαλιστικά, δισδιάστατα έργα της καταλαμβάνουν με μαγικό τρόπο το χώρο και σε κατακλύζουν. Η επίσκεψη στο εργαστήριό της είναι δίχως άλλο μία βιωματική εμπειρία.

Καθημερινότητα
Καλημέρα Ήλιε καλημέρα, ...και επί το έργον !

Έμπνευση
«Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας!» όπως μας λέει ο Ελύτης στο Άξιον Εστί.

Αγαπημένο έργο ή καλλιτεχνικό γεγονός
Τα ψηφιδωτά και οι νωπογραφίες της Ιεράς Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη (14ος αι.). Ανήκουν σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου το μέσον ταυτίζεται με το μήνυμα στην προσπάθεια απόδοσης του Θείου. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που αναρίθμητες ψηφίδες συλλαμβάνουν τις διαθλάσεις του φωτός, δημιουργώντας ιριδισμούς και αυλακώσεις σκιάς και φωτεινών ροών. Προσπαθώ να κατανοήσω τα μυστικά τους και να εφαρμόσω μερικές από τις αρετές και ιδιότητές τους στη δουλειά μου.

Αrtworld, τι σημαίνει για σένα
Ένα εργαστήρι ιδεών μέσα στο οποίο οι πιο ταλαντούχοι δημιουργοί δίνουν μορφή στο μέλλον μας.

Αγαπημένη προσωπική στιγμή
Κάποτε στα Κύθηρα, σε ένα ταξίδι για τον ύστατο χαιρετισμό ενός αγαπημένου προσώπου.

Σημαντικό επαγγελματικό γεγονός
Κάθε φορά που ο κόσμος εκφράζεται με αγάπη για κάποια έργα μου.

Αγαπημένο μέρος στην Αθήνα
Υμηττός.

Αγαπημένο μέρος στον κόσμο
Κυκλάδες.

Αγαπημένο μότο σου
Σιγανά και ταπεινά.
..

Marina Athanasiadou in conversation with the artist
.
The travelogue 
of Vasso Gavaisse in art is known to me because I had the chance to meet and collaborate with her from the first steps of her career. Serious and consistent in her beliefs, the artist couldn’t have a different favorite motto from "quietly and humbly." So, quietly and humbly, combined with hard work and experimentation, she has created an artistic universe where living into it is an enjoyable and unique experience. The formalistic, two-dimensional works magically occupy the space and overwhelm you. A visit to her lab is undoubtedly a living experience.

Daily routine
Good-morning Sun good-morning, ...and commencing work!

Inspiration
“This world, the small, the great!” as Elytis writes on Axion Esti. (It Is Worthy, 1959)

Favorite art work or art event
The mosaics and frescos of Chora’s Monastery in Constantinople (14th c.). They belong to those cases where the medium is identical to the message trying to render the Divine. It's impressive the way countless pebbles are capturing refractions of light, creating iridescences and grooves of shadow and light flows. I try to understand their ‘secrets’ and apply some of their virtues and qualities in my work.

Artworld, what it means for you
A laboratory of ideas in which the most talented creators give shape to our future.

Favorite personal moment
A voyage to Kythira for the ultimate farewell to a beloved person.

Key professional event
Every time people express themselves with love for some of my art works.

Favorite place in Athens
Mount Hymettus.

Favorite place in the world
Cyclades islands.

Your favorite motto
Quietly and humbly.
.
.

STATE OF MIND

.
Lo and Behold
http://www.loandbehold.gr/projects 


.
Supermarket Art Fair Feb. 2013 / Stockholm 
..
.


.
15-17 Φεβρουαρίου 2013, 
Supermarket Art Fair, Στοκχόλμη
Αυτήτη χρονιά, η Lo and Behold προσκαλεί τον καλλιτέχνη Νίκο Παπαδημητρίου να επιμεληθεί ένα project. To project αυτό,  αναφέρεται στην έννοια της “Ευτυχίας”.
Οι Βουδιστές μοναχοί πιστεύουν ότι η ευτυχία δέν έχει τίποτα να κάνει με την ύλη αλλά είναι μία πνευματική κατάσταση. Ο Αριστοτέλης ισχυρίζεται ότι η Ευτυχία εξαρτάται από εμάς και ο Γκάντι ότι Ευτυχία είναι όταν ό,τι σκέφτεται κανείς, ό,τι λέει και ό,τι κάνει βρίσκονται σε αρμονία. Σύμφωνα με το Wikipedia: “Ευτυχία είναι η πνευματική ή συναισθηματική καλή κατά-σταση, χαρακτηριζόμενη από θετικά ή ευχάριστα συναισθήματα που κυμαίνονται από την ικανοποίηση μέχρι την έντονη χαρά.” Το ερώτημα είναι: Πώς αντιλαμ-βανόμαστε την ευτυχία σήμερα; Ποιοι και υπό ποιες συνθήκες θα μπορούσαν να θεω-ρηθούν ευτυχισμένοι και τι θα μπορούσε να μας οδηγήσει στην ευτυχία; Θα μπορούσε κάποιος να είναι ευτυχισμένος ασχέτως από το περιβάλλον γύρω του; Η απουσία του τι θα μπορούσε να περιγράφει μια ευτυ-χισμένη ζωή και η απώλεια του πλούτου -με βάση το δυτικό καπιταλιστικό πρότυπο- οδηγεί κάποιους από εμάς σε μια κατάστα-ση τρόμου ή στην κατάθλιψη. Έχοντας τα αυτά τα ερωτήματα κατά νου και με σημείο εκκίνησης τα παραπάνω ζητήματα, οι συμ-μετέχοντες καλλιτέχνες προσκαλούνται να δημιουργή-σουν έργα διαστάσεων Α2 (60 x 42 εκ) σε χαρτί. Τα έργα μπορούν να είναι σχέδιο, ζωγραφική, φωτογραφία, κολλάζ, χαρακτι-κή, ψηφιακή εκτύπωση, κείμενο ή μικτή τεχνική. 
15-17 February 2013, 
Supermarket Art Fair, Stockholm
This year Lo and Behold invites the artist Nikos Papadimitriou to curate a project. The theme of Supermarket 2013 art fair refers to the notion of “Happiness”.
Buddhist monks believe that happiness has nothing to do with materiality but is a state of mind. Aristotle argues that happiness depends upon ourselves and Mahatma Gandhi that happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony. According to Wikipedia: “Happiness is a mental or emotional state of well-being characterized by positive or pleasant emotions ranging from contentment to intense joy”. The question is: How do we perceive happiness today? Who and under which conditions could be considered happy and what could possibly lead us to a state of happiness? Could someone be in a state of joy regardless of the social environment around him? The lack of what could be described as a joyful life and the loss of wealth -in terms of the western capitalistic paradigm- leads some of us to the emotional state of funk or depression. Bearing the above questions in mind, artists are invited to produce artworks of A2 size (60 x 42 cm) on paper with starting points on the above issues. The technique can be drawing, painting, photography, collage, printmaking, digital print, text or mixed media.
*
Καλλιτέχνες
Κώστας Χριστόπουλος, 
Michael Croft,  
Jack Early, 
Βάσω Γκαβαϊσέ, 
Joel Hurlburt, 
Simon Larbalestier, 
Julia Marsh, 
Νίνα Παπακωνσταντίνου, 
Γιάννης Παπαδόπουλος, 
Αντώνης Πίττας, 
Provo Principles, 
Jinsik Shin, 
Marja-Leena Sillanpää, 
Johan Svensson, 
Βασίλης Ζωγράφος.
Επιμέλεια
Νίκος Παπαδημητρίου

Artists
Kostas Christopoulos, 
Michael Croft, 
Jack Early, 
Vasso Gavaisse, 
Joel Hurlburt, 
Simon Larbalestier, 
Julia Marsh, 
Nina Papaconstantinou, 
Yiannis Papadopoulos, 
Antonis Pittas, 
Provo Principles, 
Jinsik Shin, 
Marja-Leena Sillanpää, 
Johan Svensson, 
Vassilis Zografos.
Curator: 
Nikos Papadimitriou 
www.nikospapadimitriou.com 
*.

Yiannis Papadopoulos
Marja-Leena Sillanpää
Michael Croft 
Jack Early 
.

Antonis Pittas 
Jin Sik Shin 
Johan Svensson 
Julia Marsh 
.
Kostas Christopoulos
Nina Papaconstantinou


.
Simon Larbalestier 
Vasso Gavaisse
.
Joel Hurlburt 
Provo Principles 
.
.
Vasilis Zografos
.

Vasso Gavaisse 

Ονομάτων επίσκεψις - NAMES 


Vasso Gavaisse 

ΠΤΥΧΕΣ - PTYXES 2013, collage 

.

Platform Project @ Art-Athina (2013) 

http://www.art-athina.gr/2013/,    http://www.art-athina.gr/2013/parallel-programme/platform-project/#more-40


.
.
Στο Platform Project @ Art Athina 
θα παρουσιαστούν 45 πλατφόρμες – δράσεις καλλιτεχνικών ομάδων από 16 χώρες και με περισσότερους από 500 καλλιτέχνες. Οι πλατ-φόρμες είναι από: Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Ελβετία, Αγγλία, Γερμανία, Αυστρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σουηδία, Ολλανδία, Καναδά, Νέα Ζηλανδία, Φιλανδία, Γαλλία, Ρωσία και Σερβία.
Platform Project @ Art Athina 
will present 45 platforms – artists’ initiatives from 16 countries with more than 500 artists.The platforms come from: Greece, Italy, Cyprus, Switzerland, UK, Germany, Austria, Bosnia – Herzegovina, Sweden, Netherlands, Canada, New Zealand, Finland, France, Russia, Serbia.

.

*